مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
PO2GB-160GB - VIA NANO 2250 1.6 GHZ
2 GB RAM
160 GB HDD
UNLIMITED BANDWIDTH
1 GBPS PORT

PO2GB-1TB - VIA NANO 2250 1.6 GHZ
2 GB RAM
1 TB HDD
UNLIMITED BANDWIDTH
1 GBPS PORT

I3-530-4GB - INTEL CORE I3-530 2.93 GHZ
4 GB RAM
2 X 1 TB RAID 1
UNLIMITED BANDWIDTH
100 MBIT PORT
1 IPV4

XEON-X3450-8GB - INTEL XEON X3450 2.66 GHZ
8 GB RAM
2 X 1 TB RAID 1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON-L3426-16GB - INTEL XEON-L3426 1.86 GHZ
16 GB RAM
2 X 2 TB RAID1
100 MBIT PORT
UNLIMITED BANDWIDTH
1 IPV4

XEON E3-1230 - INTEL XEON E3-1230 3.20 GHZ
8 GB RAM
2 X 1 TB RAID 1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E3-1220-16GB - INTEL XEON E3-1220 3.10 GHZ
16 GB RAM
500 GB Storage
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E3-1220-32GB - INTEL XEON E3-1220 3.10 GHZ
32 GB RAM
2 X 2 TB RAID 1
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON-E3-1240V3-32GB - INTEL XEON E3-1240V3 3.40 GHZ
32 GB RAM
2 X 600 GB SAS 10K HW RAID 1
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5620-24GB - 2 X INTEL XEON E5620 2.40 GHZ
24 GB RAM
2 X 2 TB RAID 1
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E3-1220-8GB-4TB - INTEL XEON E3-1220 3.10 GHZ
8 GB RAM
3 X 4 TB HW RAID 5
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5-1650-32GB - INTEL XEON E5-1650 3.20 GHZ
32 GB RAM
2 X 3TB HW RAID 1
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5-2640-64GB - 2 X INTEL XEON E5-2640 2.50 GHZ
64 GB RAM
3 X 2 TB HW RAID 5
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5-2640-64GB-4TB - 2 X INTEL XEON E5-2640 2.50 GHZ
64 GB RAM
3 X 450 GB SAS HW RAID 5
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5-2620-128GB - 2 X INTEL E5-2620 2.00 GHZ
128 GB RAM
3 X 600 GB SAS HW RAID 5
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E5-2620-128GB-3TB - 2 X INTEL XEON E5-2620 2.00 GHZ
128 GB RAM
3 X 3 TB HW RAID 5
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

XEON E7-1TB RAM - 4 X INTEL XEON E7 4870 2.40 GHZ
1024 GB RAM
8 X 900 GB SAS HW RAID
1 GBPS PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

PSPOWER-PLUS X8 - INTEL i5-4590 3.70 GHZ
QUAD CORE
32 GB RAM
2 X 2 TB SATA OR 2 X 256 GB SSD SRAID 1
1 IPV4
1 GBPS PORT
UNLIMITED BANDWIDTH

PSULTRA X8 - INTEL i5-4590 3.70 GHZ
QUAD CORE
32 GB RAM
2 X 3 TB SATA OR 2 X 512 GB SSD SRAID 1
1 IPV4
1 GBPS PORT
UNLIMITED BANDWIDTH

AMD-ESX6 - AMD ATHOLON - DUAL CORE
4 GB RAM
2 X 320 GB SRAID1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

AMD-ESL-X6 - AMD ATHOLON - QUAD CORE 2.3 GHZ
8 GB RAM
2 X 1000 GB SRAID1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

AMD-ESB-X6 - AMD ATHOLON - QUAD CORE 2.3 GHZ
16 GB RAM
2 X 1500 GB SRAID1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

PSPOWER-X8 - AMD OPTERON
8 X 2.3 GHZ
32 GB RAM
2 X 2 TB SATA OR 2 X 250 GB SSD SR1
100 MBIT PORT
1 IPV4
UNLIMITED BANDWIDTH

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.79.116) وارد شده است.