یافتن محصولات و سرویس ها

Windows Standard
Rs.54.08 ماهانه
1 GB Windows Hosting
10 GB Bandwidth
2 Databases
10 Emails
10 Sub DomainsWindows Deluxe
Rs.107.75 ماهانه
5 GB Hosting
50 GB Bandwidth
10 Emails
25 Sub Domains
3 DatabasesWindows Unlimited
Rs.280.92 ماهانه
Unlimited Webspace

Rs. 3371/yrWindows Professional
Rs.166.58 ماهانه
10 GB Hosting
70 GB Bandwidth
20 Emails
50 Sub Domains
5 Databases
Rs. 1999/yr